STADGAR

                                         Sammanträdesdatum 1993-11-08
                                      Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen
                                      ( 1973:1150 )om förvaltning av samfälligheter: Lagens be-
                                      stämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte
                                      annat framgår av dessa stadgar.
                                     

§1    FIRMA                      Föreningens firma är:
                                       Samfällighetsföreningen Ravinen

§2    SAMFÄLLIGHETER  Föreningen förvaltar:
                                       Gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggnings-
                                       beslut meddelat 1993-11-08 (Dnr Ek 3 12/93)

§3    GRUNDERNA FÖR    Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid
        FÖRVALTNINGEN    bildandet bestämts om dess ändamål.

§4    MEDLEM                  Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed
                                       jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen
                                       under §2.

§5    STYRELSE              För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norr-
       säte,                        köpings kommun. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter
       sammansättning     och 1--3 supp-leanter.

§6    STYRELSE              Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma
        val                         Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år
                                      Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.
                                      I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7    STYRELSE              Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla
        kallelse till              uppgift om förekommande ärenden skall tillställas led-
        sammanträde         amöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Supplean-
        föredragnings-       terna skall inom samma tid tillställas underrättelse om
        lista                        sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot  som
                                      är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till
                                      ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i leda-
                                      mots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har
                                      rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8    STYRELSE              Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ord-
       beslutförhet,           ning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvar-
       protokoll                 ande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses
                                      behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit
                                      sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den me-
                                      ning om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röste-
                                      tal avgörs val genom röstning. I andra frågor gäller den me-
                                      ning som biträdes av ordföranden.

                                      Utan att ha angivits i kallelse får ärenden avgöras om minst
                                      två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och
                                      ense  om beslutet.

                                      Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket av-
                                      göras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense
                                      om beslutet.

                                      Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reser-
                                      vation om beslutet. Sådan reservation skall anmälas före
                                      sammanträdets slut.

                                      Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras proto-
                                      koll som upptar datum, deltagande ledamöter och supple-
                                      anter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt
                                      anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordför-
                                      anden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden
                                      lett sammanträdet.

§9    STYRELSE              Styrelsen skall
       förvaltning              1  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
                                      2  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
                                      3  föra förteckning över delägande fastigheter, dessas an-
                                          delstal och ägare,
                                      4  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse
                                          över föreningens verksamhet och ekonomi,
                                      5  ej tillämpligt på denna förening
                                      6  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens hand-
                                          havande av föreningens angelägenheter.

§10   REVISION              För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna
                                      på ordinarie föreningsstämma utse

                                      2 revisorer och 1 revisorsuppleant

                                      Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre
                                      veckor före ordinarie stämma.

§11   RÄKENSKAPS-      Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden
        PERIOD                 1 januari - 31 december

§12   UNDERHÅLLS-       Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen
        OCH FÖRNYELSE-  avsättas minst
        FOND                                           4700 kronor.

§13   FÖRENINGS-          Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på
        STÄMMA                tid och plats som styrelsen bestämmer.

                                      Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra
                                      stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra
                                      stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av sam-
                                      fälligheter.

                                      Om stämma skall goddkänna uttaxering skall styrelsen be-
                                      reda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vid-
                                      tagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp
                                      som skall ut taxeras, vad som belöper på varje medlem
                                      och när betalning skall ske.
                                      Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltnings-
                                      berättelse och revisionsberättelse för den avslutade räken-
                                      skapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas till-
                                      gänglig för granskning under samma tid.

§14   KALLELSE TILL     Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske
        STÄMMA                genom
                                                          Vanligt brev

                                      Kallelseåtgärd skall vidtas senast

                                                       14 dagar  före sammanträdet.

§15   MOTIONER            Medlem kan genom motion väcka förslag rörande fören-
                                      ingens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordi-
                                      narie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under
                                      januari månad.

                                     Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem
                                     tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings-
                                     berättelsen.

§16   DAGORDNING      Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
        VID STÄMMA       1  Val av ordförande för stämman
                                    2  val av sekreterare för stämman ( normalt föreningens sek.)
                                    3  val av två justeringsmän
                                    4  styrelsens  och revisorernas berättelser
                                    5  ansvarsfrihet för styrelsen
                                    6  framställningar från styrelsen eller motioner från med-
                                        lemmarna
                                    7  ersättning till styrelsen och revisorerna
                                    8  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debite-
                                        ringslängd
                                    9  val av styrelse och styrelseordförande
                                   10 val av revisorer
                                   11 fråga om val av valberedning
                                   12 övriga frågor
                                   13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles till-
                                       gängligt.
                                   Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3
                                   6 och 13.

§17  DISPOSITION       I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet över-
       AV AVKASTNING  skott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfällig-
                                   heten.

§18  STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

                                   I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§§ lagen om
                                   förvaltning av samfälligheter.